ศูนย์จำหน่ายผลิตภัฑณ์ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุดรธานี
คุณสันติ ฉัตรกุลกวิน
92 ถ.นิตโย ตลาดหนองบัว (โรงสีเก่าสีข้าวทอง )
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร . (042) 323040 มือถือ 01-601-8173
เปิดทำการทุกวัน 9.00-18.00 น.
(หยุดทุกวันอาทิตย์ที่ 4ของเดือน )
ขอนแก่น
คุณกฤติกา  อภิชนตระกูล
ร้านเคี้ยงซุปเปอร์มาร์เก็ต 471 - 473  
ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40000   
โทร .(043) 242789
เปิดทำการทุกวัน  8.00 - 20.00 น.
ขอนแก่น
คุณกัณหา เกียรติสุต
43/39 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
โทร . (043) 238460
เปิดทำการทุกวัน 6.00 - 22.00 น.
มหาสารคาม
คุณนันทิยา ประยงค์รัตน์
ร้านแฟรี่ 1105/66 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
โทร . (043) 722141 , 740613
เปิดทำการทุกวัน 7.00 - 22.00 น.
นครราชสีมา
คุณสอาด ตันไชย
29 - 31 ร้านสวีทโฮม ถ.โพธิ์กลาง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร . (044) 242249
เปิดทำการทุกวัน 8.00 - 21.00 น
ร้อยเอ็ด
คุณจรูญศรี จงรุ่งเรือง
ร้านขายยาจรูญศรีเภสัช
เลขที่ 204/1-2
ตรงข้ามการไฟฟ้า  ( ข้างรั้วสรรพกร )  ถ.ราชดำเนิน  ต.ในเมือง
อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด  45000  โทร  043-512425 , 081-8714494
เปิดทำการทุกวัน 07.30 น. - 20 .00 น.
ชัยภูมิ
คุณวรรณวิมล แซ่อึ้ง
ร้านกวงล่วงฮวด ถ.ยุติธรรม
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร . (044) 811918
เปิดทำการทุกวัน 7.00 - 19.00 น
ศรีสะเกษ
คุณบุญมี ทานกวีวงศ์
1300/8 ถ.ราชการรถไฟ ต.เมืองเหนือ
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร . (045) 611936,611070
มือถือ 086-8737385
เปิดทำการทุกวัน 8.30 - 18.00 น