วินวินไทยแลนด์จำหน่ายอาหารเสริมจากสาหร่ายคลอเรลลา์,สาหร่ายคลอเรลลา(Chlorella),ซัน คลอเรลล่า เอ,คลอเรล่า วาคาซ่า โกลด์,Chlorella thailand

บริษัท วิน วิน (ประเทศไทย) จำกัด
ได้มีความคิดริเริ่มที่จะนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากธรรมชาติเข้ามาจำหน่ายเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงของประชาชน อาหารเสริมสุขภาพดังกล่าวนี้ผลิตจาก สาหร่ายเซลล์เดียว มีชื่อว่า คลอเรลล่า ผลิตโดยบริษัทอาหารเสริมที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศ ญี่ปุ่น ซึ่งมีสาขาประมาณ 30 แห่งทั่วโลกโดยบริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายในรูปแบบของธุรกิจระบบขายตรงมีนโยบาย ยึดมั่น ในปณิธานที่ว่า “คุณภาพ คุณธรรม คุณประโยชน์”
คุณภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเชื่อถือได้เนื่องมาจากการวิจัย ค้นคว้ามา นานปี
คุณธรรม หมายถึง การไม่เอารัดเอาเปรียบกันระหว่างผู้บริโภคกับผู้จำหน่าย หรือระหว่างบริษัทฯ กับผู้จัดจำหน่าย ซึ่งต้องดำเนินการภายใต้ระบบการทำงานที่ถูกต้องตรงไปตรงมา มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรงแก่ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง โดยเน้นผลตอบแทนตามสัดส่วนของงานที่ร่วมกันทำ
คุณประโยชนหมายถึง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัย และคุณภาพที่ดีของชีวิต
บริษัทฯ มีสมาชิกผู้จำหน่ายในระบบประมาณ 20,000 คน ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ย่อย 25 ศูนย์ทั่วประเทศไทย บริษัทฯ จึงมุ่งรับใช้ประชาชนชาวไทยเพื่อช่วยพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งด้านสุขภาพ พลานามัย สติปัญญา เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ และบริษัทฯ ยังเป็นหนึ่งในเครือข่ายธุรกิจกว้างไกล ถึงมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฮ่องกง ซึ่งได้รับความไว้วางใจ จากบริษัท Sun Cholorella Corp. ประเทศญี่ปุ่น ให้เป็นผู้จัดจำหน่ายอาหารเสริมที่มีคุณค่า สำหรับสุขภาพอนามัย